<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5894980800489175323\x26blogName\x3dCeyhun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://suskunadam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://suskunadam.blogspot.com/\x26vt\x3d1264764531815915713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hakkimda

" Yüzü eskiye dönük, geleceğini geçmişinde bırakan biriyim. Duygularıma, ele geçirilmemiş yazılarda bile hakim olamıyorum.Hepsi de kendi bildiği gibi yaşıyor şu hayatı. "

Son Yazilar

"."

Arsiv

Sus pus 6 Ekim 2007 |

Askın, insanı suskunlaştırdığını gördüm.

Suskun adam 11 Eylül 2007 |

icimdeki harflerin sessiz sedasiz disa cikmak icin karar verdigi yere bi bakin.


suskunadam.blogspot.com